Créer un site internet

Huỳnh Thục Vy

L?i ng??i ?? c?  :V?i t? cách cá nhân, tôi xin ?? c? cô Hu?nh Th?c Vy là ?ng c? viên c?a Gi?i Tr?n V?n Bá n?m 2019.

V?i b?n án 2 n?m 9 tháng tù và nh?ng vi?c làm c?a cô, tôi th?y cô x?ng ?áng v?i tinh th?n d?n thân c?a anh hùng Tr?n V?n Bá.

Htv1

Ti?u s? Hu?nh Th?c Vy

Hu?nh Th?c Vy sinh ngày 20 tháng 11 n?m 1985 t?i Tam K?, Qu?ng Nam, b? Hu?nh Th?c Vy là  nhà v?n  b?t ??ng chính ki?n n?i ti?ng Hu?nh Ng?c Tu?n. Khi các con ??u ?ã l?n và tr??ng thành, ông Hu?nh Ng?c Tu?n già y?u sau nhi?u n?m tù t?i. Cô giáo Hu?nh Th? Xuân Mai k?t hôn v?i ông ? ?? tu?i v? h?u và là ng??i m? k? hi?n h?u c?a  Hu?nh Th?c Vy, Hu?nh Tr?ng Hi?u và các em.

Hu?nh Th?c Vy và gia ?ình t?ng b? chính quy?n Tam K?, Qu?ng Nam ph?t hành chính trên 260 tri?u ??ng v?i hành vi làm ra, tán phát, tàng tr? tài li?u có n?i dung mà ???c m?t s? bên coi là ch?ng chính quy?n. Cô c?ng t?ng b? b?t t?m giam,  v?i nghi t?i tuyên truy?n ch?ng nhà n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam theo ?i?u 88 – B? lu?t hình s? c?a chính th? này. Sau ?ây là b?c ?nh mà phía chính th? C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam dùng làm b?ng ch?ng cáo bu?c cô:

Htv2

Hu?nh Th?c Vy v?i c? n?n màu ?? có ngôi sao vàng chính gi?a. Lá c? ?ã b? bôi tr?ng không nhìn ra rõ ràng n?a, làm cho ng??i c?m c? b? hi?u là xúc ph?m nó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy nói v?i ??i ý r?ng “C? ?? sao vàng là m?t bi?u t??ng c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam, t? ch?c ng?i lên ??u 90 tri?u ng??i dân Vi?t Nam, là s? ??c tài, ??c ?oán phi dân ch?, ph?n nhân dân. C? ?? là bi?u tr?ng cho s? ?àn áp và ??c tài. Ch?ng ??c tài thì t?t nhiên ch?ng l?i m?i bi?u t??ng c?a nó.“

V? ??i t?, Hu?nh Th?c Vy ?ã l?p gia ?ình, l?y ch?ng và sinh con ?àng hoàng. Ch?ng c?a Th?c Vy, anh Lê Khánh Duy, là m?t ng??i nông dân hi?n lành ? ??k L?k.

Htv3

Gia ?ình nh? c?a Hu?nh Th?c Vy và Lê Khánh Duy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11 n?m 2013, n? ký gi? Hu?nh Th?c Vy cùng các ch? em ph? n? ??c l?p ?ã t? ch?c thành l?p H?i ph? n? nhân quy?n. H?i ??u tranh cho quy?n l?i c?a ph? n?, ph?n ??i các v? b?o hành ph? n? và b?o l?c gia ?ình. T? ch?c này ???c công nh?n trong liên minh các t? ch?c xã h?i dân s? c?a ASEAN và ???c qu?c t? ?ng h?. Tuy nhiên H?i này không ???c chính quy?n nhìn nh?n là chính quy nh? H?i ph? n? Vi?t Nam- m?t h?i qu?c doanh do ??ng c?ng s?n Vi?t Nam ?ang c?m quy?n l?p nên nh?m ki?m soát suy ngh? c?a các bà n?i tr? Vi?t Nam. B?n thân n? ký gi? Hu?nh Th?c Vy và các ??ng b?n b? nhi?u c?n tr? trong các ho?t ??ng b?o v? ph? n? c?a H?i ph? n? nhân quy?n do h? sáng l?p.

Htvy4

Hu?nh Th?c Vy t?i toà, tháng 11 2018

Báo chí t? do vi?t v? Hu?nh Th?c Vy

BBC ti?ng Vi?t

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46168289

VOA

https://www.voatiengviet.com/a/hrw-cuoc-xet-xu-huynh-thuc-vy-la-mot-su-nhao-bang-cong-ly/4666900.html