Nguyễn Văn Túc

Ông Nguy?n V?n Túc, thành viên H?i Anh em Dân ch?, b? tuyên y án 13 n?m tù giam và 5 n?m qu?n ch? trong phiên phúc th?m t?i Tòa án t?nh Thái Bình hôm 14/9/2018.

N van tuc 1

Trong l?i nói cu?i cùng t?i phiên tòa, ông Túc nói: "Tôi ??u tranh cho s? ti?n b? xã h?i, tôi mong mu?n xã h?i v?n ??ng theo h??ng tích c?c. Tôi không mu?n l?p l?i nh?ng sai l?m mà ??ng C?ng s?n ?ã m?c ph?i ?? gây nên h?n thù dân t?c kéo dài và nhi?u mâu thu?n không gi?i quy?t ???c."

"Tôi ??u tranh và tôi ch?p nh?n h?u qu? ?? mong r?ng l?p con cháu sau này nh?n ra sai l?m c?a ??ng C?ng s?n ?? thay ??i. Tôi không vô c?m."

Nguy?n V?n Túc , sinh n?m 1964, quê quán t?i thôn C? D?ng, ?ông La, ?ông H?ng, Thái Bình. Ông sinh ra trong gia ?ình và b?n thân ông làm ngh? nông. Ông tham gia m?t t? ch?c chính tr? H?i anh em dân ch?

Ho?t ??ng

T? n?m 2003, khi Nguy?n V?n Túc tham gia khi?u ki?n ? t?nh Thái Bình, ông ?ã ti?p xúc và làm quen v?i nhi?u ng??i ???c cho là có quan ?i?m b?t ??ng chính ki?n v?i chính quy?n Vi?t Nam và t? ?ây ông d?n tr? thành m?t nhà ng??i b?t ??ng chính ki?n.

T? n?m 2007 Nguy?n V?n Túc ?ã cùng v?i nh?ng ng??i trong nhóm c?a ông t? ch?c v?n ??ng sinh viên m?t s? tr??ng ??i h?c ? Hà N?i bi?u tình tr??c ??i s? Quán Trung Qu?c ?? ch?p ?nh vi?t bài có n?i dung ch?ng l?i Nhà n??c C?ng hòa xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam. Tháng 4/2008 ông ti?n hành v?n ??ng m?t s? thanh niên ? H?i Phòng gi? làm sinh viên m?c áo phông in ch? “t?y chay Olympic B?c Kinh – Trung Qu?c”, yêu c?u ??n bù cho ng? dân Vi?t Nam b? sát h?i, bi?u tình t?i khu v?c ch? ??ng Xuân – Hà N?i. 

??u tháng 8/2008, Nguy?n V?n Túc t? ch?c treo kh?u hi?u qua ?ó ch?p ?nh, vi?t bài ??a lên m?ng Internet.

N?i dung kh?u hi?u :

“ph??ng Ti?n Phong kiên quy?t ??u tranh tiêu di?t b?n tham nh?ng. Yêu c?u Chính ph? kiên quy?t b?o v? giang s?n t? qu?c. Yêu c?u ?CSVN ch?p nh?n ?a nguyên, ?a ??ng”. “Kh?i 8406. L?m phát, dân nghèo kh? là do chính quy?n c?ng s?n; m?t dân ch?, t? do, nhân quy?n là do chính quy?n c?ng s?n: yêu c?u ?a nguyên, ?a ??ng” trên c?u v??t Lai Cách - H?i D??ng.[2]

Ngày 10/9/2008, ông b? Công an Vi?t Nam b? b?t.

N van tuc 2

Sau khi mãn h?n tù 4 n?m và qu?n ch? 3 n?m t?i gia v?i cáo bu?c ‘Tuyên truy?n ch?ng Nhà n??c C?ng hòa Xã h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam’ vào n?m 2014, ông Túc tham gia H?i Anh em Dân Ch? t? tháng 2/2014. Ông ???c nói gi? ch?c Phó Ban ??i di?n mi?n B?c nhi?m k? 2017-2019 và Ch? t?ch th? nh?t c?a h?i này.

Ngày 01/9/2017, ông Nguy?n V?n Túc ???c cho là ?ã b? công an Vi?t Nam b?t khi ?ang trên ???ng v? nhà mình ? t?nh Thái Bình Vi?t Nam.

Ông Nguy?n V?n Túc b? tuyên án 13 n?m tù giam và 5 n?m qu?n ch? trong phiên phúc th?m t?i Tòa án t?nh Thái Bình hôm 14/9, vì t?i "Ho?t ??ng nh?m l?t ?? chính quy?n nhân dân" theo ?i?u 79, c?a B? lu?t Hình s? Vi?t Nam.

Báo t? do thông tin vê? Nguy?n V?n Túc

 

BBC

https://www.bbc.com/vietnamese/43710106

 

RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/political-prisoner-nguyen-van-tuc-was-sent-to-nghe-an-11082018075352.html

 

VOA

https://www.voatiengviet.com/a/nha-hoat-dong-nguyen-van-tuc-van-phai-chiu-an-tu-nang-ne/4571635.html

 

Human Rights Watch

https://www.hrw.org/news/2018/09/12/vietnam-drop-long-prison-sentence-against-activist