Créer un site internet

Nhóm công nhân trẻ tại Đồng Nai

Ti?u s?

Nhóm công nhân tr? 

bi?u tình ngày 10 tháng 6 - 2018 ? ??ng Nai

T?t c? 20 ng??i yêu n??c này ??u cùng chung trong v? án, vào ngày 10 tháng 6 n?m 2018, h? ?ã t?p trung v? thành ph? Biên Hoà, t?nh ??ng Nai ?? bi?u tình ch?ng d? Lu?t ??c Khu. ??n kho?ng 4 gi? chi?u cùng ngày, c? 20 ng??i b? an ninh c?ng s?n b?t, ?ánh ??p dã man.

Ngày 28 tháng 7 n?m 2018, Toà án c?ng s?n m? phiên toà xét x?, cáo bu?c h? v?i t?i danh "Gây r?i tr?t t? công c?ng".

?ây là nh?ng ng??i yêu n??c chân chính, dù cu?c s?ng còn nhi?u khó kh?n, con cái còn nh? nh?ng h? v?n không quên trách nhi?m v?i t? qu?c, ?? ??ng lên ??u tranh, bi?u tình th? hi?n ti?ng nói c?a mình tr??c v?n m?nh ??t n??c.

Cong nhan dong nai

1.   ?inh Mã Phong: 

Sinh n?m: 1990

T?i: 12/1B, khu ph? 2, ph??ng Tam Hoà, thành ph? Biên Hoà, ??ng Nai

Phong b? k?t án 10 tháng tù giam

 2, 3.    Nguy?n Thanh Toàn và Nguy?n Th? Tu?n

  •    Nguy?n Thanh Toàn

Sinh n?m: 1983

T?i: ?p Phú Giao 1, th? tr?n Ngãi Giao, huy?n Châu ??c, t?nh Bà R?a- V?ng Tàu

B? tuyên án 10 tháng tù giam

  •    Nguy?n Th? Tu?n

Sinh n?m: 1986

Anh Tu?n và ch? Toàn là hai v? ch?ng. ?ang có hai con nh?. Ch? Tu?n b? tuyên án treo

4.    Ph?m V?n Linh

Sinh n?m 2001

T?i: ?p Phú H?u, xã ??nh M?, huy?n Tho?i S?n, t?nh An Giang

Linh b? tuyên nh?n án treo vì ch?a ?? 18 tu?i

5, 6.   Võ Nh? Hu?nh và ?inh Kha Ly

Hu?nh và Ly ??u là công nhân, ? chung xóm tr?. 

  •    Võ Nh? Hu?nh

Sinh n?m: 1995

T?i: ?p Mai Hoa, xã Nguy?n Huân, huy?n ??m D?i, t?nh Cà Mau

Huy?n b? tuyên án 8 tháng tù giam. Huy?n ?ã ly d? ch?ng và m?t mình nuôi con nh?.

  •    ?inh Kha Ly

Sinh n?m: 1987

T?i: ?p 2B, xã Phong Th?nh Tây A, huy?n Ph??c Long, t?nh B?c Liêu

Ly b? k?t án 10 tháng tù giam

7.    Tr?n Duy Quang

Sinh n?m 1983, t?i ?p Nguy?n Hu?, xã Quang Trung, huy?n Th?ng Nh?t, t?nh ??ng Nai.

Ngh? nghi?p: công nhân xây d?ng

Trong 20 ng??i b? b?t vì bi?u tình, Quang b? k?t án cao nh?t v?i 18 tháng tù giam.

8, 9.   Nguy?n Th? Ng?c Ph??ng và Nguy?n Th? Trúc Anh

  •    Nguyên Th? Ng?c Ph??ng

Sinh n?m: 1988

T?i 50/81, khu ph? 12, ph??ng H? Nai, thành ph? Biên Hoà, ??ng Nai

  •    Nguy?n Th? Trúc Anh

Sinh N?m: 1994

Ph??ng và Trúc Anh là hai ch? em ru?t. M?i ng??i b? tuyên 10 tháng tù giam

10, 11.   ?oàn V?n Th??ng và Nguy?n Th? Thu?

  •    ?oàn V?n Th??ng

Sinh n?m: 1974

T?i: ?p An Chu, xã B?c S?n, huy?n Tr?ng Bom, t?nh ??ng Nai

  •    Nguy?n Th? Thu?

Sinh n?m: 1976

cùng ? t?i ?p an Chu

Anh Th??ng và ch? Thu? là hai v? ch?ng. C? 2 có 6 ng??i con. Ch? Thu? b? tuyên án tù treo, còn anh Th??ng b? ph?t 10 tháng tù giam  

12, 13, 14.   Ph?m Ng?c Huy?n, H? Công Di và Nguy?n Th? Lan Anh

C? 3 cùng làm công nhân trong m?t công ty t?i ??ng Nai. Riêng Di và Lan Anh là hai ch? em bà con. 

  •     H? Công Di

Sinh n?m: 1995

T?i thôn Thu? T?, xã L?c Ti?n, huy?n Phú L?c, t?nh Th?a- Thiên Hu?

  •    Lan Anh

Sinh n?m: 1997

T?i thôn Trung Ki?n, xã L?c Ti?n, huy?n Phú L?c, Th?a Thiên- Hu?

  •    Ph?m Ng?c Huy?n

Sinh n?m: 1995

 T?i: 122/1, ?p B?ch Lâm, Gia Tân 2, huy?n Th?ng Nh?t, ??ng Nai

C? 3 ??u b? k?t án m?i ng??i 10 tháng tù giam

 15.    Nguy?n Th? Ng?c Li?u

Sáng ngày 10 tháng 6 n?m 2018, ch? Li?u ?ã ch? theo con gái sinh n?m 2002 ?i bi?u tình ? Biên Hoà.

Chi?u cùng ngày ch? Li?u b? b?t

Ngày 28 tháng 7 n?m 2018, ch? Li?u b? toà c?ng s?n tuyên án vì t?i danh "Gây r?i tr?t t? công c?ng"

16, 17, 18.   Nguy?n Th? Thu? Dung, Nguy?n Th? Trúc Ly và Di?p Út Ti?n

  •    Di?p Út Ti?n

Sinh n?m: 1984

T?i: ?p Mang Cá, xã ??i H?i, huy?n K? Sách, t?nh Sóc Tr?ng

Ngh? nghi?p: Làm công nhân

Ti?n b? k?t án 10 tháng tù giam.

  •    Nguy?n Th? Thu? Dung

Sinh n?m 1999

T?i: ?p L? ??c, xã H? Nai 3, huy?n Tr?ng Bom, t?nh ??ng Nai

Dung b? k?t án 10 tháng tù giam

  •    Nguy?n Th? Trúc Ly

Sinh n?m: 1997

T?i: ?p L? ??c, xã H? Nai 3.

Ly ???c nh?n án treo vì ?ang nuôi con nh?

Ly là ch? gái ru?t c?a Dung. Ly và Ti?n là hai v? ch?ng

19.    Ph?m Ng?c H?nh

Sinh n?m: 1973

T?i 5/5, khu ph? 9, ph??ng Tân Biên, thành ph? Biên Hoà, t?nh ??ng Nai

B? k?t án 16 tháng tù giam

 20.    Nguy?n ?ình Tr??ng 

Sinh n?m: 2001

T?i: ?p Phú Th?, xã Phú C??ng, huy?n ??nh Quán, t?nh ??ng Nai

Tr??ng b? tuyên án treo

Báo chí t? do vi?t v? nhóm công nhân ??ng Nai

RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/appeal-trial-for-15-protesters-against-the-cyber-security-law-and-special-zone-law-11072018084643.html

SBTN

https://www.sbtn.tv/15-nguoi-tham-gia-bieu-tinh-o-dong-nai-bi-y-an-tu/