Créer un site internet

Siu Hanh

Ti?u s? Siu Hanh

  • H? tên: Siu Hanh

  • Sinh ngày: 30 tháng 7 n?m 1984

  • Quê quán: Bôn Chroh P?nan, xã Chroh P?nan, huy?n Phú Thi?n, t?nh Gia Lai

  • Dân t?c: J'rai, theo ??o Tin Lành

Siu hanh

Vào n?m 2001, Siu Hanh ?ang h?c l?p 10 trên ??a bàn huy?n Phú Thi?n thì x?y ra cu?c bi?u tình l?n c?a nh?ng ng??i dân t?c thi?u s? ? Tây Nguyên ?òi t? do, dân ch?, ?òi t? do tôn giáo, ?òi quy?n t? quy?t c?a ng??i dân Tây Nguyên. Tr??c làn sóng bi?u tình m?nh m? c?a ng??i dân trong vùng, Hanh ?ã b? h?c và cùng gia ?ình, ng??i dân trong vùng ?i bi?u tình.

T? ?ó, Hanh ngh? h?c và tham gia ho?t ??ng tôn giáo Tin Lành, ho?t ??ng cách m?ng v?i nh?ng ng??i dân trong vùng. ??n ngày 10 tháng 4 n?m 2004, Hanh ?ã v?n ??ng nh?ng thanh niên trong làng mình và nh?ng làng lân c?n ti?p t?c cùng nhau ??ng lên bi?u tình, ?òi quy?n làm ch? c?a ng??i dân Tây Nguyên.

Cu?c bi?u tình x?y ra kho?ng hai ngày thì b? d?p t?t, ng??i dân bi?u tình b? nhà c?m quy?n ?ánh gi?t dã man, nhi?u ng??i b? b?t ?i tù trong ?ó có ba c?a Hanh và nh?ng ng??i dân khác. Hanh may m?n tr?n ???c, nh?ng 4 tháng sau thì b? b?t khi ?ang trên ???ng l?n tr?n.

Tháng 8 n?m 2004, Hanh b? nhà c?m quy?n k?t án 10 n?m tù giam vì t?i: "Phá ho?i chính sách ??i ?oàn k?t dân t?c".

10 n?m ch?u án trong nhà tù c?ng s?n, Hanh c?ng nh? nhi?u ng??i ??u tranh ng??i dân t?c thi?u s? khác b? nhà c?m tra t?n, ?ánh ??p dã man. Và h? ph?i ch?u ??ng m?t cách âm th?m, không ai lên ti?ng, không ai giúp ??.

??n n?m 2014 Hanh ra tù sau 10 n?m b? giam c?m. Tr? v? quê, ý chí ch?ng ??c tài c?a Hanh v?n không b? khu?t ph?c, vì v?y, công an c?ng s?n ?ã b?t giam anh 19 ngày ?? ?ánh ??p và b? ?ói. Lý do ???c nh?ng viên công an sát máu này ??a ra là Hanh v?n có liên l?c v?i nh?ng anh em b? giam gi?. Không ch? v?y, khi v?a m?i ra tù, Hanh c?ng ?ã b? công an ?ánh ??p lúc ?i trình di?n v?i ??a ph??ng vì lý do "g?p công an không chào".

5 n?m nay, sau khi ra tù, Hanh v?n liên t?c b? nhà c?m quy?n ??a ph??ng sách nhi?u, gây khó kh?n và h?m do?. Th? nh?ng, c?ng nh? nh?ng ng??i dân Tây Nguyên anh d?ng khác anh v?n âm th?m ch?u ??ng, v?n kiên quy?t ?i trên con ???ng mà ?ã ch?n.

Anh chia s?, s? d? ng??i dân ? Phú Thi?n ??u tranh ch?ng ??c tài m?nh m? là vì h? t?ng ???c s?ng trong s? t? do c?a ch? ?? Vi?t Nam C?ng Hoà, b?n thân gia ?ình Hanh c?ng có ông n?i và ngo?i là c?nh sát c?a ch? ?? Vi?t Nam C?ng Hoà. Vì v?y, t? khi nhà c?m quy?n c?ng s?n cai tr? ??t n??c, ng??i dân Tây Nguyên ?ã th?y rõ s? kh?n kh? và s? ??c tài.

Siu Hanh và nh?ng ng??i dân Tây Nguyên, ??c bi?t là nh?ng tín ?? Tin Lành h? ít ???c nh?c t?i, h? ít ???c ng??i khác bi?t ??n nh?ng không có ngh?a là s? ?óng góp c?a h? cho phong trào ??u tranh ?òi quy?n t? ch? là ít. ??n nay, v?n r?t nhi?u ng??i ?ang b? ?àn áp, b?t tù và th?m chí b? ??u ??c ch?t. Nh?ng h? v?n kiên trì ??u tranh, h? v?n ch?p nh?n ch?u ??ng. N?u nói v? các cu?c ??u tranh ch?ng ??c tài ? Vi?t Nam, thì ch?a có cu?c ??u tranh nào mà l?n b?ng nh?ng cu?c ??u tranh n?m 2001 và 2004 c?a ng??i dân Tây Nguyên. N?u cho r?ng ?ó là cu?c ??u tranh b?o ??ng, thì s? b?o ??ng ?ó không ph?i xu?t phát t? ng??i dân mà là do nhà c?m quy?n ?ã mang t?i và ta? ra.

Báo chí t? do vi?t v? nh?ng TNLT ng?oi dân Tây Nguyên

RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/montagnard-prisoners-are-abandoned-08212018123827.html