Trần Vũ Anh Bình

Tr?n V? Anh Bình là m?t nh?c s? tr?, thành viên Tu?i Tr? Yêu N??c, b? b?t cùng v?i Vi?t Khang vào n?m 2012.  Nh?c c?a TVAB ít ng??i nghe t?i, v?y mà Bình lãnh b?n án 6 n?m tù, 3 n?m qu?n ch?, có ngh?a là 2 n?m nhi?u h?n Vi?t Khang.  

Tran vu anh binh 2

B?c h?a chân dung c?a Nh?c s? Tr?n V? Anh Bình. Courtesy: Facebook Tr?n Bình

Ra tù, Bình không h? ng?n ng?i lên ti?ng nói ??u tranh, th?m chí treo gi?i tìm ki?m gi?ng hát ??u tranh ngay gi?a lòng ??t n??c và ph? bi?n trên youtube và facebook, b?t ch?p ch? ??.  TVAB v?n lên ti?ng ?ng h? nh?ng cu?c xu?ng ???ng ch?ng lu?t ??c khu 99 n?m, k? c? xu?ng ???ng luôn khi?n anh b? công an ph?t.  Nh?ng ?i?u ?áng quý khác c?a TVAB là anh ch? mang m?t ??c v?ng nh? bé, th?c hi?n ???c m?t CD v?i nh?ng sáng tác c?a mình ?? ki?m ti?n giúp các chú TPB-VNCH. 

Tran vu anh binh 1

Báo t? do thông tin vê? Tr?n V? Anh Bình

RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/prisoner-of-conscience-and-400-songs-composed-in-jail-ha-07272017131342.html

BBC

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39974080