Créer un site internet

Trương Văn Dũng

1/ Ng??i ???c ?? c?: Tr??ng V?n D?ng; 

Tu?i: 60; ??a ch?: ph??ng Nam ??ng - ??ng ?a – Hà n?i; 

nickname Facebook: Tr??ng D?ng ( https://www.facebook.com/truong.v.dung.73 ); s? liên l?c: 01207 721 941.

Tadung1

2/ Qua trình ho?t ??ng: Anh Tr??ng V?n D?ng là ng??i ??c bi?t tích c?c tham gia h?u h?t các ho?t ??ng c?a phong trào ??u tranh v?i nhà c?m quy?n ??c tài c?ng s?n trong n??c Vi?t nam;

3/ Nh?ng gian kh? mà anh ?ã ph?i ch?u ??ng: Nhi?u l?n b? an ninh CS ?? ch?t b?n vào nhà, nhi?u l?n b? ?ánh ??p trong khi giam gi? câu l?u, nhi?u l?n b? ch?n ?ánh dã man trên ???ng ?i. Th??ng t?t su?t ??i ?? l?i trên thân th? anh hi?n nay là 3 x??ng s??n b? gãy và 2 r?ng c?ng b? ??m gãy.

4/ N?i Ban t? ch?c Gi?i có th? liên h? ?? bi?t thêm chi ti?t:  h?u h?t các anh ch? em ??u tranh trong n??c.

5/ Tên ng??i ?? c?: Phan V?n Phong. ch?ng c?a Tr?n th? Nga - khôi nguyên gi?i Tinh Th?n Tr?n V?n Bá 2018 . s? liên l?c: 0988 565 814

Tadung2

Báo chí t? do thông tin v? Tr??ng V?n D?ng

RFA

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/activitst-truong-van-dzung-beaten-by-police-03152018094232.html

Frontline Defenders

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/prisoners-rights-defenders-detained-and-beaten-police