Créer un site internet

THÔNG CÁO 1

Gi?i Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá 2019

Gi?i Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá s? dành trao cho nh?ng ng??i ? qu?c n?i ?ang tr?c di?n, b?t ch?p hi?m nguy, ?òi h?i và ??y m?nh T? Do, Công Lý và B?o Toàn Lãnh Th? cho Vi?t Nam.

Vi?c l?p gi?i và ch?n ng??i trao gi?i s? có tính cách m?, m?i ng??i ??u có th? y?m tr? và tham gia Gi?i Th??ng Tr?n V?n Bá.

Gi?i Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá s? ???c công b? vào 

ngày 2 tháng 3-2019, t?i Frankfurt, ??c.

M?i liên l?c, kính xin g?i ?i?n th? v? : phongtrao@tinhthantvb.com

U? Ban Gi?i Th??ng (UBGT) thi?t tha kêu g?i ??ng bào trong và ngoài n??c, h?i ?oàn, báo gi?i, trang m?ng tích c?c y?m tr? cho gi?i th??ng b?ng cách ph? bi?n, giúp tay kêu g?i và v?n ??ng.

Tom luoc gt tvb 2019

U? Ban G?ài Th??ng Tinh Th?n Tr?n V?n Bá là t?p h?p nh?ng cá nhân r?i rác kh?p n?i. UBGT hoàn toàn bi?t l?p v?i m?i ??ng phái, t? ch?c.

B?m vào ?ây ??-->  B?U CH?N CHO GI?I TH??NG

Thay m?t UBGT,

- ??ng V?n Sung, Nguy?n Ng?c Bách, V? ??ng S?n - Pháp

- Nguy?n ??c H?, Tr?n Quý Phong, Lê H?u ?ào - V??ng Qu?c B?

- Võ Hùng S?n, Tr?n V?n S?n – CHLB ??c

- Nguy?n H?ng Li?t, Võ V?n Thi?u, L? Anh Th?- Hoa K?.   

- Tr?n Ng?c Giáp - Gia Nã ??i

Y?m tr? Gi?i th??ng t?i Vi?t Nam :

- Th??ng to? Thích Thi?n Minh

- Linh M?c Nguy?n V?n Lý

- C?u tù nhân l??ng tâm Hu?nh Ng?c Tu?n

- Tù Nhân L??ng Tâm Tr?n Th? Nga

- L??ng Dân Lý

Y?m tr? Gi?i th??ng t?i h?i ngo?i :

- Hoa K? : TS Nguy?n Bá Tùng ; GS Tr?n Phong V?

- Pháp : GS Ph?m ??ng Sum ; Nhà báo ?? Vi?t 

H?i ?oàn y?m tr?

- T?ng H?i Sinh Viên Vi?t Nam t?i Paris

- H?i Ng??i Vi?t T? N?n t?i Frankfurt

- C?ng ??ng Vi?t Nam t?i Liège

- H?i Ng??i Vi?t T? Do t?i V??ng Qu?c B?

- H?i Thân H?u B? Vi?t

- H?i C?u Quân Nhân VNCH t?i Pháp

- H?i C?nh Sát Qu?c Gia VNCH t?i Âu Châu

- H?i H?i Quân và Hàng H?i VNCH t?i Pháp

- H?i C?u Quân Nhân VNCH vùng Gard t?i Pháp

- C?ng ??ng Ng??i Vi?t Qu?c Gia t?i Metz

- H?i Thanh Thi?u Niên VN t?i Paris

- H?i Pháp - Vi?t T??ng Tr?

- Phong Trào Tinh Th?n Tr?n V?n Bá