Bạn chọn ai cho Giải Thưởng Trần Văn Bá ?

Năm nay, Uỷ ban Giải thưởng hân hạnh đề cử 6 người hay nhóm hoạt động đấu tranh tại quê nhà sau đây và kêu gọi bầu chọn 1 trong 6 cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá :

  • Huỳnh Thục Vy

  • Nguyễn Văn Túc

  • Nhóm công nhân tại Đồng Nai

  • Siu Hanh

  • Trần Vũ Anh Bình

  • Trương Văn Dũng

(xem đây ---> Giới thiệu 6 nhà hoạt động)

Xin chọn 1 trong 6 người/nhóm cho Giải Thưởng Trần Văn Bá, rồi bấm vào khung Vote dưới đây.

Huỳnh Thục Vy (518)

6.33%

Nguyễn Văn Túc (3663)

44.74%

Nhóm công nhân trẻ Đồng Nai (3761)

45.93%

Siu Hanh (102)

1.25%

Trần Vũ Anh Bình (88)

1.07%

Trương Văn Dũng (56)

0.68%